Vyberte stranu

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú ako spoločnosť PLDS Europe BV, člen skupiny pladis, vlastník a prevádzkovateľ tejto webovej stránky (“Spoločnosť” “my” alebo formy osobného zámena “my”), prostredníctvom tejto webovej stránky a jej obsahu (“Stránka”) zbiera a spracováva vaše osobné údaje, na čo tieto údaje používame a ako ich ochraňujeme, a taktiež popisuje vaše práva vzhľadom k týmto údajom.

Osobné údaje sú údaje, alebo kombinácia údajov, ktoré by mohli umožniť identifikáciu vašej osoby.

Osobné údaje, ktoré používame

Vaše osobné údaje budeme zhromažďovať z rôznych zdrojov a tieto údaje zahŕňajú údaje, ktoré získame priamo od vás (napr. ak nás kontaktujete), a údaje, ktoré o vás zhromaždíme z iných zdrojov, popísaných nižšie:

Berte na vedomie, že môžeme mať zákonom danú povinnosť zhromažďovať určité vaše osobné údaje, alebo táto povinnosť môže vyplývať z akéhokoľvek zmluvného vzťahu, ktorý s vami máme. Ak nám tieto údaje neposkytnete, môže to znemožniť alebo oneskoriť plnenie týchto povinností.  Pri zhromažďovaní vašich údajov vás budeme informovať o tom, či sú dané údaje povinné, a o dôsledkoch vyplývajúcich z neposkytnutia týchto údajov.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme priamo od vás

Kategórie údajov, ktoré zhromažďujeme priamo od vás sú:

 • osobné údaje (napr. meno, pohlavie, vek),
 • iné kontaktné údaje (ako napr. telefónne číslo, emailová adresa, korešpondenčná adresa alebo číslo mobilného telefónu),
 • údaje, ktoré od vás automaticky získavame pomocou súborov cookie a iných technológií na identifikáciu zariadení (“Súbory cookie a technológie sledovania“).

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme z iných zdrojov

Vaše údaje, ktoré zhromažďujeme zo stránok sociálnych sietí (napr. Facebook, Twitter, Instagram)

Kategórie údajov, ktoré o vás z týchto zdrojov zhromažďujeme, sú:

 • osobné údaje (napr. meno, dátum narodenia),
 • kontaktné údaje (ako napr. telefónne číslo, emailová adresa, korešpondenčná adresa alebo číslo mobilného telefónu),
 • názory, ktoré o nás vyjadríte na sociálnych mediách.

Použitie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje používame na to, aby sme:

 • vás kontaktovali ohľadom vašich názorov na naše produkty alebo webové stránky,
 • vylepšili našu stránku, produkty a služby, a aby sme vám poskytli obsah, ktorý je prispôsobený vašim záujmom,
 • sa zaoberali vašimi otázkami a požiadavkami,
 • vás informovali ohľadom našich propagačných akcií,
 • overili vašu identitu, keď sa prihlásite na našu webovú stránku
 • vám poskytli informácie o produktoch, propagačných a iných ponukách od nás alebo od našich materských, dcérskych alebo združených spoločností, vývojárov stránok a ďalších propagačných partnerov v súlade s vašimi marketingovými preferenciami,
 • splnili povinnosti vyplývajúce z nášho zmluvného vzťahu s vami na základe našich zásad a podmienok pre používateľa,
 • dodržali zákonom dané povinnosti, ktorým podliehame, a aby sme spolupracovali s regulačnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní,
 • uplatňovali svoje zákonné práva tam, kde je to potrebné, napríklad na odhalenie, prevenciu a riešenie podozrení z podvodu, porušenia práva duševného vlastníctva alebo porušenia zákona,
 • v prípade núdze ochránili zdravie alebo bezpečnosť používateľov stránky alebo populácie, či v záujme národnej bezpečnosti.

Právny základ spracúvania údajov

Pre spracovanie vašich osobných údajov musíme mať právny základ. Vo väčšine prípadov bude právny základ jedno z nasledujúcich:

 • splnenie našich zmluvných záväzkov voči vám, napríklad správa všetkých propagačných akcií, na ktoré ste sa prihlásili,
 • dodržiavanie našich zákonných povinností, napríklad reakcia na súdny príkaz,
 • splnenie našich legitímnych obchodných záujmov, napríklad na to, aby sme s vami mohli komunikovať alebo sme mohli pochopiť, akým spôsobom používate našu stránku alebo výrobky z dôvodu ich zlepšenia. Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme zaviedli prísne záruky na uspokojenie vašich oprávnených záujmov, aby sme zabezpečili, že vaše súkromie je chránené, a aby naše oprávnené záujmy neboli potlačené vašimi záujmami, základnými právami a slobodami. Ak chcete viac informácií o bilančnom teste pri spracúvaní vašich osobných údajov, ktorý vykonávame z dôvodu uspokojenia našich oprávnených záujmov, kontaktujte nás pomocou nižšie uvedených kontaktných informácií.

Ak to vyžaduje zákon, môžeme získať váš súhlas na zhromažďovanie a používanie určitých druhov osobných údajov, (napríklad vo vzťahu k našim priamym marketingovým aktivitám, súborom cookie a technológiám sledovania, alebo keď spracúvame citlivé osobné údaje). Ak žiadame, aby ste súhlasili so spracovaním vašich osobných údajov, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať tým, že nás budete kontaktovať pomocou kontaktných informácií uvedených na konci tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Zdieľanie informácií

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami za nasledujúcich okolností:

 • Spoločnosti skupiny PLDS Europe BV je vlastníctvom spoločnosti Yildiz Holding AS (“Yildiz”). Úzko spolupracujeme s viacerými podnikmi a spoločnosťami, ktoré patria do skupiny pladis a spoločnosti Yildiz. S inými spoločnosťami skupiny môžeme zdieľať určité údaje o vašich interakciách a určité podrobnosti týkajúce sa obáv alebo sťažností na našich webových stránkach na marketingové účely, optimalizáciu zákazníkov a interné výkazy. Viac informácií o skupine pladis nájdete tu: https://pladisglobal.com/
 • Poskytovatelia služieb a obchodní partneri. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi poskytovateľmi služieb a obchodnými partnermi, ktorí pre nás alebo spoločne s nami vykonávajú marketingové služby a iné obchodné operácie, ako je napríklad správa propagačných akcií alebo iných udalostí, zasielanie informačných letákov a marketingových e-mailov, hosťovanie alebo správa našej webovej stránky, podporné e-mailové a zasielacie služby a analýza údajov.
 • Orgány činné v trestnom konaní, súd, regulačné a vládne orgány alebo iné tretie strany. Vaše osobné údaje môžeme s týmito stranami zdieľať, ak sa domnievame, že je to potrebné pre splnenie zákonných alebo regulačných povinností, alebo na ochranu našich práv alebo práv tretej strany.
 • Nákupcovia aktív. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s akoukoľvek treťou stranou, ktorá kúpi alebo do ktorej prevedieme svoje všetky alebo takmer všetky aktíva a podniky. Ak dôjde k takémuto predaju alebo prevodu, vynaložíme primerané úsilie o to, aby subjekt, ktorému poskytneme vaše osobné údaje, nimi disponoval spôsobom, ktorý je v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov.

Pretože pôsobíme ako súčasť celosvetového podnikania, uvedení príjemcovia sa môžu nachádzať mimo jurisdikcie, v ktorej sa nachádzate (alebo v ktorej poskytujeme služby). Ďalšie údaje nájdete v nižšie uvedenej časti “Medzinárodný prenos dát”.

Medzinárodný prenos dát

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené, uložené a spracované v krajine, ktorá nezabezpečuje úroveň ochrany osobných informácií, ktorú vyžaduje legislatíva Európskej únie.

V súlade s platnými právnymi požiadavkami sme zaviedli primerané záruky (napríklad zmluvné záväzky) na zaistenie primeranej ochrany vašich údajov. Ak chcete viac informácií o zavedených zárukách, kontaktujte nás pomocou nižšie uvedených kontaktných informácií.

Deti

Ochranu osobných údajov detí berieme vážne. Tieto webové stránky prevádzkujeme v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi v krajine, v ktorej sa nachádzame. Deti mladšie ako 16 rokov musia mať pred poskytnutím akýchkoľvek osobných informácií na webových stránkach súhlas rodiča / opatrovníka. Od detí v tomto veku nebudeme vyžadovať ani od nich žiadať viac osobných informácií, ako je primerané pre účasť na príslušnej činnosti na stránke. Ak po získaní údajov zistíme, že používateľ má menej než 16 rokov, nebudeme jeho osobné údaje používať ani uchovávať bez súhlasu rodiča/opatrovníka. Bez takéhoto súhlasu sa dieťa nebude môcť zúčastňovať na určitých činnostiach. Za určitých okolností však môžeme tieto údaje uchovávať a používať (v súlade so zvyškom týchto zásad a platným právom) s cieľom oznámiť a získať súhlas od rodiča/opatrovníka a pre určité bezpečnostné, zabezpečovacie, záväzné a iné účely povolené platnými právnymi predpismi.

Súbory cookie a technológia sledovania

Na prístup k našim webovým stránkam používame súbory cookie a technológiu sledovania, vrátane IP adries, ktoré automaticky zhromažďujú technické údaje o používaní našich stránok.

Môže to zahŕňať typ vášho internetového prehliadača alebo počítača, názov domény poskytovateľa internetových služieb, počet návštev na stránkach, ako aj charakter a trvanie takýchto návštev. Sledujeme aj celkový počet návštevníkov našej webovej stránky. Tieto údaje nám pomáhajú zabezpečiť, aby boli naše webové stránky moderné a zaujímavé pre našich návštevníkov a aby sme ich obsah prispôsobili záujmom návštevníkov. Určité údaje zozbierané prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií môžeme sprostredkovať potenciálnym partnerom, inzerentom (ktorí môžu tieto údaje použiť pre poskytovanie inzercie prispôsobenej vašim záujmom) alebo tretím stranám.

Niektoré funkcie ponúkané na našich stránkach používajú na prevádzku súbory cookie a vyžadujú vaše osobné údaje, napr. aby ste sa s nami spojili na sociálnych médiách. Pred umiestnením týchto súborov cookie získame váš súhlas.

Tiež môžeme tretím stranám, ktoré zobrazujú na našej stránke reklamy (vrátane našich propagačných partnerov) alebo majú funkciu prepojenú s našou stránkou, povoliť umiestnenie a prístup k súborom cookie vo vašom počítači, ale nebudú mať prístup k našim súborom cookie. Viac informácií nájdete v našich zásadách pre súbory cookie.

Prehliadač vo vašom počítači môžete nastaviť tak, aby blokoval súbory cookie, alebo aby vás upozornil, keď sú súbory cookie posielané. Ak súbory cookie zablokujete, je možné, že nebudeme vedieť optimalizovať vašu návštevu na našej stránke a niektoré funkcie vám nemusia byť dostupné.

Bezpečnosť a ukladanie údajov

Na zabezpečenie úrovne bezpečnosti primeranej rizikám osobných údajov, ktoré spracúvame, implementujeme technické a organizačné opatrenia. Tieto opatrenia majú za úlohu zabezpečiť integritu a dôvernosť osobných údajov v reálnom čase. Tieto opatrenia vyhodnocujeme pravidelne, aby sme zabezpečili bezpečnosť spracovania údajov.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, kým k vám budeme mať vzťah alebo tak dlho, ako je to uvedené v Zásadách a podmienkach pre príslušnú propagačnú činnosť. Akonáhle sa náš vzťah s vami skončí, vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu, ktorá nám umožní:

 • uchovať obchodné záznamy pre účely analýzy a/alebo auditu,
 • dodržať zákonom dané požiadavky pre uchovávanie záznamov,
 • obhájiť alebo nahlásiť akékoľvek existujúce alebo potenciálne právne nároky,
 • riešiť akékoľvek sťažnosti týkajúce sa služieb.

Vaše osobné údaje odstránime vtedy, keď už nebudú na tieto účely potrebné. Ak existujú údaje, ktoré z technických dôvodov nebudeme schopní úplne odstrániť z našich systémov, zavedieme primerané opatrenia, ktoré zabránia ich spracovaniu alebo používaniu.

Vaše práva na vaše osobné údaje

V súlade s miestnymi zákonmi máte ohľadne vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patrí:

 • prístup k vašim osobným údajom,
 • oprava údajov, ktoré o vás vedieme,
 • odstránenie vašich osobných údajov,
 • zabránenie spracúvaniu vašich osobných údajov,
 • námietka voči používaniu vašich osobných údajov,
 • stiahnutie akéhokoľvek súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov,
 • obdržanie vašich osobných údajov v použiteľnom elektronickom formáte a ich odoslanie tretej strane (právo na prenos dát),
 • podanie sťažnosti na miestny úrad na ochranu údajov.

Marketingové správy vám pošleme iba e-mailom, správami sms a inými elektronickými prostriedkami, ak na to máme vaše povolenie.

Ak by ste chceli tieto práva uplatniť alebo o nich diskutovať, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na konci týchto zásad ochrany osobných údajov.

Ak si myslíte, že akékoľvek vaše údaje, ktoré máme, sú nesprávne alebo neúplné, kontaktujte nás čo najskôr. Tieto údaje čo najskôr opravíme alebo zaktualizujeme. Ak od vás budeme potrebovať ďalšie údaje, skontaktujeme vás, aby sme vyhoveli vašim požiadavkám.

Zmeny

Kópiu týchto pravidiel si môžete od nás vyžiadať pomocou vyššie uvedených kontaktných údajov. Tieto zásady môžeme z času na čas meniť alebo aktualizovať.

V prípade, že tieto zásady ochrany osobných údajov zmeníme, na zmeny vás upozorníme. Ak budú mať zmeny zásad ochrany osobných údajov zásadný vplyv na charakter ich spracovania alebo na vás budú mať podstatný vplyv, oznámenie vám poskytneme s dostatočným predstihom, aby ste mali možnosť uplatniť vaše práva (napr. vzniesť námietky voči spracovaniu údajov).

Kontaktujte nás

PLDS Europe BV, člen skupiny pladis, je správca zodpovedný za osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spôsobu, akým boli vaše osobné údaje použité, napíšte nám poštou na právne oddelenie Legal Department, pladis, Hayes Park, Hayes End Road, Hayes, Middlesex UB4 8EE alebo e-mailom na adresu personaldataqueries@pladisglobal.com.

Sme odhodlaní s Vami spolupracovať, aby ste dosiahli spravodlivé vyriešenie akejkoľvek sťažnosti alebo obáv ohľadom ochrany osobných údajov. Ak sa však domnievate, že vám nebolo možné s vašou sťažnosťou alebo obavou pomôcť, máte právo podať sťažnosť na úrad ochrany údajov v Slovakkja.

 

MÁJ 2018